Ysgol Gymraeg Bro Allta

Dosbarth O Fôn i Fynwy

Helo a chroeso i ddosbarth O Fôn i Fynwy! Miss Southwood yw ein hathrawes ddosbarth. Rydym yn ddosbarth o ddisgyblion blwyddyn 5 pur. Mae yna 29 ohonom ni i gyd ac rydym yn ddisgyblion brwdfrydig. Gwelir gwybodaeth isod am ein dosbarth.

Hello and welcome to Dosbarth O Fôn i Fynwy! Miss Southwood is our class teacher. We are a year 5 class which consists of 29 enthusiastic pupils. You can see information below about our class.


Cyfarfod Cysllt Cartref CC3 / PS3 Home Links Meeting

Dyma gopi o'r cyflwyniad Cyfarfod Cyswllt Cartref CC3 a gynhaliwyd ar Fedi'r 14eg 2023.

Here's a copy of the PS3 Home Links Meeting presentation that took place on September the 14th 2023.

/docs/Cyfarfod_Cyswllt_Cartref_CC3_14_9_23.pdf


X (Twitter)

Er mwyn gweld lluniau diweddar o ddosbarth O Fôn i Fynwy dewch i ddilyn ein tudalen X.

For the latest pictures of Dosbarth O Fôn i Fynwy, visit our X page (Twitter)

https://twitter.com/MissSouthwoodBA


 Ein thema / Our theme

Ein thema tymor yma yw Hunaniaeth a Pherthyn - Beth yw bod yn Gymro neu'n Gymraes?

Our theme for this term is Identify and Belonging - What is being Welsh? 

trosolwg thema hunaniaeth a pherthyn .pdf

 Gwaith Cartref / Homework

Gosodir log gwaith cartref newydd pob hanner tymor ar Google Classroom. Mae'r tasgau yn amrywio bob yn ail wythnos rhwng tasgau mathemateg a thasgau thema. Ar gyfer tasgau thema, mae gennych chi'r dewis rhwng 3 tasg wahanol. Ceisiwch gwblhau 1 tasg o bob lliw erbyn diwedd y tymor. Gofynnwn i chi gwblhau eich gwaith cartref erbyn y dydd Mawrth canlynol. 

A new homework log is set every half term on Google Classroom. Our homework log alternates between numeracy and  thematic tasks. For thematic tasks, you will have a choice of 3 tasks. Please try to complete 1 task of each colour by the end of the term. We kindly ask for homework to be completed by the following Tuesday. 

 Darllen / Reading

Er bod gennym ni diwrnodau penodol ar gyfer grwpiau gwahanol, ceisiwch ddod â’ch llyfr darllen i’r ysgol yn ddyddiol. Byddwn yn darllen llyfrau Cymraeg a Saesneg bob yn ail wythnos. Gofynnwn yn garedig i rieni llenwi'r cofnod darllen unwaith yr wythnos

Despite having particular days for each group to read, please aim to return your reading book to school daily. We will be reading Welsh and English books every other week. We kindly ask parents to write in their child's reading record once a week

Ein amserlen darllen / Our reading timetable:

Dydd Llun / Monday Roald Dahl
Dydd Mawrth / Tuesday Dr Seuss
Dydd Mercher / Wednesday Julia Donaldson
Dydd Iau / Thursday David Walliams
Dydd Gwener / Friday J.K. Rowling

 
Sillafu / Spelling

Gosodir geiriau sillafu wythnosol ar ôl ysgol dydd Gwener ac yna fe fydd cwis sillafu ar fore dydd Gwener yr wythnos ganlynol. Gallwch ddod o hyd i'r geiriau sillafu ar Google Classroom.

Weekly spelling lists will be set every Friday afternoon and there will be a spelling quiz the following Friday. You can find the spelling lists on Google Classroom.

 
Addysg Gorfforol / Physical Education

Bydd ein gwersi ymarfer corff ar brynhawn dydd Mawrth. Sicrhewch eich bod yn gwisgo'r cit cywir i'r ysgol os gwelwch yn dda - crys t gwyn a llodrau neu legins du.

Our P.E lessons will be on a Tuesday afternoon. Please ensure you wear an appropriate kit for our lesson - a plain white t-shirt and black leggins or shorts.

Gwersi Awyr Agored / Outdoor Learning Sessions

Bydd gennym ni wersi awyr agored ar brynhawn dydd Llun. Cofiwch i ddod a dillad addas ar gyfer pob tywydd. Awgrymir yn gryf eich bod yn dod a dillad sbâr, cot a wellies mewn bag plastig.

We will have outdoor learning lessons every Monday afternoon. Remember to bring suitable clothes for all weathers. We strongle recommend that you bring spare clothes, a coat and wellies in a plastic bag.

 

Gwefannau defnyddiol / Useful websites