Ysgol Gymraeg Bro Allta

Dosbarth Rhymni

Gwybodaeth ddefnyddiol:

Helo a chroeso i ddosbarth Rhymni.  Rydym ni yn ddosbarth o 25 unigolion brwdfrydig.  Rydym yn ddosbarth o flwyddyn 4 pur.  Gwelir gwybodaeth isod am ein dosbarth.

Hello and welcome to Dosbarth Y Rhymni.  We are a class of 25 enthusiastic pupils. We are a class of year 4 pupils.  You can see information below about our class.

Gweler isod gopi o'r cyflwyniad Cyfarfod Cyswllt Cartref a gynhaliwyd ar Fedi'r 14eg 2023.

Please see below a copy of the Home Links Meeting presentation that took place on September the 14th 2023.

/docs/Cyfarfod_Cyswllt_Cartref_CC3_14_9_23_2.pdf

Ein thema tymor cyntaf oedd: Hunaniaeth a Pherthyn - Sut ydi Ystrad Mynach yn wahanol i Gaerdydd?

Our theme the first term was: Identity and belonging - How is Ystrad Mynach different to Cardiff?

Cliciwch ar y ddolen i weld ein trosolwg thema ar gyfer y tymor yma / Click on the link to see our thematic overview for this term:

/docs/Hydref_.pdf

Ein thema tymor y Gwanwyn oedd: Gwrthdaro - Câr dy gymydog - Merched Beca

Our theme in the Spring term was: Conflict - Love your neighbour - Rebecca Riots

/docs/Gwanwyn__1_.pdf 

Ein thema tymor yr Haf yw: Tywydd a Hinsawdd - Sut mae tywydd a hinsawdd yn gwahanol o amgylch y byd

Our theme for the Summer term is: Weather and Climate - How weather and climate is different around the world.

/docs/Haf.pdf

 

Gwaith Cartref / Homework

Gosodir log gwaith cartref newydd pob hanner tymor ar Google Classroom. Mae'r tasgau yn amrywio bob yn ail wythnos rhwng tasgau mathemateg a thasgau thema. Gofynnwn i chi gwblhau eich gwaith cartref erbyn y dydd Mawrth canlynol. 

A new homework log is set every half term on Google Classroom. Our homework log alternates between numeracy and  thematic tasks. We kindly ask for homework to be completed by the following Tuesday. 

 

Darllen / Reading

Ceisiwch ddod â’ch llyfr darllen i’r ysgol yn ddyddiol. Byddwn yn darllen llyfrau Cymraeg a Saesneg bob yn ail wythnos. Bydd angen i chi fel rieni lenwi'r cofnod darllen unwaith yr wythnos. 

Aim to return your reading book to school daily. We will be reading Welsh and English books every other week. You will need to bring your reading book to school every day. Parents are asked to complete the reading record once a week. 

Ein amserlen darllen / Our reading timetable:

Dydd Llun / Monday Roald Dahl
Dydd Mawrth / Tuesday David Walliams
Dydd Mercher / Wednesday J.K. Rowling
Dydd Iau / Thursday  Beatrix Potter
Dydd Gwener / Friday  Julia Donaldson

 

Addysg Gorfforol / P.E

Mae ein gwersi ar fore dydd Iau. Mae angen i chi wisgo'r cit cywir i'r ysgol os gwelwch yn dda.

Our P.E lessons are on a Thursday morning. You will have to ensure that you are wearing the appropriate kit for the lesson.

Awyr Agored / Outdoor learning

Bydd gennym ni wersi awyr agored ar brynhawn dydd Llun. Cofiwch i ddod a dillad addas ar gyfer pob tywydd. Awgrymir yn gryf eich bod yn dod a dillad sbâr, cot a wellies mewn bag plastig.

We will have outdoor learning lessons every Monday afternoon. Remember to bring suitable clothes for all weathers. We strongle recommend that you bring spare clothes, a coat and wellies in a plastic bag.

X - Twitter

Er mwyn gweld lluniau diweddar o ddosbarth Rhymni, dewch i ddilyn ein tudalen X  / For the latest pictures of Dosbarth Rhymni, visit our X page (Twitter)

- @MissBookerBA 

https://twitter.com/MissBookerBA

Gwefannau defnyddiol: