Ysgol Gymraeg Bro Allta

 

Dosbarth Y Bannau

 

Helo a chroeso i ddosbarth Y Bannau.  Miss Williams yw ein hathrawes ni. Rydym ni yn ddosbarth o 22 unigolion brwdfrydig.  Rydym yn ddosbarth o flwyddyn  5 a 6.  Gwelir gwybodaeth isod am ein dosbarth.

Hello and welcome to Dosbarth Y Bannau. Miss Williams is our class teacher. We are a class of 22 enthusiastic pupils. We are a class of year 5 and 6 pupils.  You can see information below about our class.

 Click here to see the Home Links Meeting PowerPoint 

/docs/Cyfarfod_Cyswllt_Cartref_CC3_14_9_23_pptx.pdf

 

Twitter (X)

Er mwyn gweld lluniau diweddar o ddosbarth Y Bannau dewch i ddilyn ein tudalen X  / For the latest pictures of Dosbarth Y Bannau visit our X page (Twitter)

- @ysgolbroallta

 

Ein thema/Our theme

Tymor yr Hydref  - Hunaniaeth a Pherthyn - Sut ydy ein hunaniaeth ni yn debyg ac yn wahanol i blant yn Ne Affrica?

Autumn term - identify and Belonging - How does our identity compare and differ to children's in South Africa?

  /docs/Cynllunio_Hunaniaeth_a_Pherthyn_Y_Bannau__2_.pdf

Tymor y Gwanwyn - Gwrthdaro - Ail Rhyfel Byd / Y Blits

Spring term - Conflict - World War 2 / The Blitz

/docs/Cynllunio_Gwrthdaro_Y_Bannau_a_Pwll_glo_.pdf

Tymor yr Haf - Tywydd a Hinsawdd - Tywydd eithafol

Summer term - Weather and climate - Extreme weathers  

/docs/Cynllun_Hinsawdd.pdf 

 

Gwaith Cartref / Homework

Gosodir log gwaith cartref newydd pob hanner tymor. Mae'r tasgau yn amrywio bob yn ail wythnos rhwng tasgau mathemateg a thasgau thema. Gofynnwn i chi gwblhau eich gwaith cartref erbyn y dydd Mawrth canlynol. 

A new homework log is set every half term. Our homework log alternates between numeracy and  thematic tasks. We kindly ask for homework to be completed by the following Tuesday. 

 Cliciwch yma i weld log gwaith cartref/ Click here to see this terms homework log: /docs/Log_gwaith_cartref_Y_Bannau___Pwll_Glo_Haf_1.docx

 

Darllen / Reading

Er bod gennym ni diwrnodau penodol ar gyfer grwpiau gwahanol, ceisiwch ddod â’ch llyfr darllen i’r ysgol yn ddyddiol. Byddwn yn darllen llyfrau Cymraeg a Saesneg bob yn ail wythnos. Gofynnwn yn garedig i rieni llenwi'r cofnod darllen unwaith yr wythnos

Despite having particular days for each group to read, please aim to return your reading book to school daily. We will be reading Welsh and English books every other week. We kindly ask parents to write in their child's reading record once a week

Dydd Llun / Monday J.K. Rowling 
Dydd Mawrth / Tuesday Roald Dahl 
Dydd Mercher / Wednesday David Walliams
Dydd Iau / Thursday  Julia Donaldson
Dydd Gwener / Friday  Plant absenol / sesiwn dal lan - Children who were absent during their reading day / catch up

 

Addysg Gorfforol / P.E

Mae ein gwersi ar fore dydd Mawrth. Mae angen i chi wisgo'r cit cywir i'r ysgol os gwelwch yn dda.

Our P.E lessons or on a Tuesday morning. You will have to ensure that you are wearing the appropriate kit for the lesson.

 

Gwersi Awyr Agored / Outdoor Learning Sessions

Bydd gennym ni wersi awyr agored ar brynhawn dydd Mercher. Cofiwch i ddod a dillad addas ar gyfer pob tywydd. Awgrymir yn gryf eich bod yn dod a dillad sbâr, cot a wellies mewn bag plastig.

We will have outdoor learning lessons every Wednesday afternoon. Remember to bring suitable clothes for all weathers. We strongly recommend that you bring spare clothes, a coat and wellies in a plastic bag.

 

Gwefanau defnyddiol / Useful websites

Get Epic! - Class code - jyd2531