Ysgol Gymraeg Bro Allta

{SECTION_MENU}

Dosbarth Y Pwll Glo

Croeso i dudalen Dosbarth y Pwll Glo!  Rydyn ni'n ddosbarth hapus a brwdfrydig o dri deg o blant sy'n mwynhau dysgu ac yn ein gwneud ein gorau glas i gyrraedd ein llawn potensial.  Gweler isod wybodaeth pwysig am ein dosbarth ni.

Welcome to Dosbarth y Pwll Glo's page!  We're a happy and enthusiastic class of thirty pupils, who enjoy learning and do our very best to reach our full potential.  Please see below important information about our class.

Gwaith Cartref / Homework

Bydd eich log gwaith cartref yn cael ei gosod ar eich dosbarth digidol ar Google Classroom, yma.  Fel arfer, gosodir waith cartref ar ddydd Gwener, i'w cwblhau erbyn y dydd Mawrth olynol.

Darllen

Ceisiwch ddod â’ch llyfr a chofnod i’r ysgol yn ddyddiol. Byddwn yn darllen llyfrau Cymraeg a Saesneg bob yn ail wythnos. Dewch â'ch llyfr i'r ysgol bob dydd.  Mae gennych gofnod darllen electronig i chi, eich rhieni/gwarcheidwaid a finnau ysgrifennu ynddo bob wythnos ar Google Classroom, yma.

Aim to return your reading book to school daily. We will be reading Welsh and English books every other week. You will need to bring your reading book to school every day.  You have an electronic reading diary for yourself, your parents/guardians and myself to write in each week.  This diary is located on the digital classroom, here.

Sillafu

Gosodir geiriau sillafu wythnosol ar ôl ysgol Dydd Gwener ac yna fe fydd prawf ar fore Dydd Gwener yr wythnos ganlynol. Gallwch ddod hyd i'r geiriau sillafu ar eich dosbarth digidol.

Weekly spelling lists will be set every Friday afternoon and there will be a spelling test on the following Friday. You can find the spelling lists on your digital classroom.

Addysg Gorfforol

Mae ein gwersi ar brynhawn dydd Mawrth. Cofiwch ddod i'r ysgol mewn gwisg ymarfer corff addas.

Our PE lessons or on a Thursday afternoon.  Remember to come to school in appropriate PE kit.