Ysgol Gymraeg Bro Allta

{SECTION_MENU}

Dosbarth Y Pwll Glo

Helo a chroeso i ddosbarth Y Pwll Glo.  Rydym ni yn ddosbarth o 29 unigolion brwdfrydig.  Rydym yn ddosbarth o flwyddyn 6 pur.  Gwelir gwybodaeth isod am ein dosbarth.

Hello and welcome to Dosbarth Y Pwll Glo.  We are a class of 29 enthusiastic Year 6 pupils.  You can see information below about our class.

Gweler isod gopi o'r cyflwyniad Cyfarfod Cyswllt Cartref a gynhaliwyd ar Fedi'r 14eg 2023.

Please see below a copy of the Home Links Meeting presentation that took place on September the 14th 2023.

/docs/Cyfarfod_Cyswllt_Cartref_CC3_14_9_23.pdf

Er mwyn gweld lluniau diweddar o'ch plentyn, ewch i dudalen 'X' (Trydar) ein dosbarth: @YPwllGloBA

For recent pictures of your child, please visit our class 'X' (Twitter) page: @YPwllGloBA

Ein thema tymor yma: Hunaniaeth a Pherthyn - Sut ydi ein hunaniaeth ni yn debyg neu'n wahanol i ysgol yn Ne Affrica?

Our theme this term is: Identity and Belonging: How is our identity similar or different to the identity of a school in South Africa?

Gwaith Cartref / Homework

Bydd eich gwaith cartref ar ffurf log dysgu. Fe fydd y log dysgu yma yn cael ei gosod ar Google Classroom.

Your weekly homework log will be uploaded to Google Classroom. 

/docs/Log_Gwaith_Cartref_Bl_5_a__6_-_Hunaniaeth_a_Pherthyn_2.pdf

Darllen / Reading

Ceisiwch ddod â’ch llyfr darllen i’r ysgol yn ddyddiol. Byddwn yn darllen llyfrau Cymraeg a Saesneg bob yn ail wythnos. Bydd angen i chi fel rhieni lenwi'r cofnod darllen unwaith yr wythnos. 

Aim to bring your reading book to school daily. We will be reading Welsh and English books every other week. You will need to bring your reading book to school every day. Parents are asked to complete the reading record once a week. 

Sillafu / Spelling

Gosodir geiriau sillafu wythnosol ar ôl ysgol Dydd Gwener ac yna fe fydd prawf ar fore Dydd Gwener yr wythnos ganlynol. Gallwch ddod o hyd i'r geiriau sillafu ar Google Classroom.

Weekly spelling lists will be set every Friday afternoon and there will be a spelling test on the following Friday. You can find the spelling lists on Google Classroom.

Addysg Gorfforol / P.E

Mae ein gwersi ar brynhawn dydd Iau. Mae angen i chi wisgo'r cit cywir i'r ysgol os gwelwch yn dda.

Our P.E lessons or on a Thursday afternoon. You will have to ensure that you are wearing the appropriate kit for the lesson.

 

Gweler isod ein cynllunio ar gyfer y thema 'Hunaniaeth a Pherthyn'.

Please see below our planning for the theme 'Identity and Belonging'.

 

cynllunio hunaniaeth a pherthyn.pdf