Ysgol Gymraeg Bro Allta

Dreigiau - Siarter Iaith 

Mae ein Dreigiau yn gweithio gyda'i gilydd i hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg ac ethos Cymraeg o fewn cymuned ein hysgol, drwy ddod o hyd i ffyrdd newydd a diddorol o ddefnyddio ein hiaith. Mae'r Criw hefyd yn helpu ein gwaith ysgol tuag at y wobr Aur Y Siarter Iaith.  

Mae'r Dreigiau yn gweithio'n galed i gefnogi'r siarter a'r arwyr Cymraeg Sbarc a Seren i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg erbyn 2050!

 

Our Dragons work together to promote the use of Welsh language and a Welsh ethos within our school community, through finding new and interesting ways in which to use our language. The Dragons are also helping our school work towards the Welsh Language Charter Gold Award.

Our Dragons works hard to support the Welsh language charter and superheroes Sbarc and Seren to increase the number of Welsh speakers by 2050!

 

Dreigiau 2023/2024

 

Siarter Iaith

 

Her Seren a Sbarc y mis 

Fel y gwyddoch, rydym yn anelu at wobr aur y Siarter Iaith eleni ac er mwyn cyflawni hyn rydym angen eich help. Yn dilyn canlyniadau ein Holiadur Cymraeg diweddar, ein targedau presennol yw:

  1. Gwrando ar gerddoriaeth Cymraeg
  2. Defnyddio apiau Cymraeg
  3. Siarad Cymraeg yn y tŷ

Mae’r Dreigiau wedi penderfynu mai’r ffordd orau o gyflawni’r nodau hyn yw drwy osod heriau misol. Bob mis bydd yna tair her:

  1. Can a band i wrando arno
  2. Testyn trafod
  3. Her thematig 

Yn ogystal ag apiau y gellir eu lawrlwytho am ddim i'w harchwilio gartref. Mae pob her yn werth 5 pwynt Dojo a chyfle i ennill gwobr arbennig.

Unwaith y byddwch wedi cwblhau unrhyw un o’r heriau, bydd angen i chi eu trydar ar ein tudalen X / Twitter @YsgolBroAllta gan ddefnyddio’r hashnod #SiarterIaithBA

 Mae'r dreigiau yn cwrdd i ddewis heriau Seren a Sbarc y mis. Gweler isod heriau'r misoedd. Bydd y plant sydd yn cwblhau'r heriau yn derbyn 5 pwynt DOJO yr un a byddant yn rhoi eu henwau mewn i'r tombola i gael cyfle i enill gwobr arbennig. 

 

her y mis 11 .pdf

 

 

Padlet

EMBEDDED_PDF_{

}

 

 

Dydd Miwsig Cymru 2024

09/02/24

Cliciwch ar y ddoleni isod er mwyn gwrando ar hoff ganeuon y staff.

Click on the below links to listen to the staff's favourite welsh songs!

hoff ganeuon staff 3 .pdf

 

 

 

 

Diwrnod Shwmae Su'mae 2023

13/10/23

Dolenni defnyddiol! Useful links!

Defnyddiwch y dolenni isod i fwynhau a chefnogi yr iaith Gymraeg. Follow the links below to enjoy and support your Welsh language skills. 

Welcome | Learn Welsh (dysgucymraeg.cymru) 

The world's best way to learn Welsh - Duolingo

 

Syniadau dathlu'r Gymraeg!

Ideas to celebrate the Welsh language!

Oes gennych syniad am ddathlu Gymreictod? Hoffech chi weld rhywbeth arbennig yn digwydd yn ein hysgol? Gadewch i ni wybod trwy ebostio'r ysgol!

Do you have an idea of how to celebrate the Welsh language? Is there something special you would like to see in school? Let us know by emailing the school!